مصاحبه فصل 7 گلدبرگ: شان جیامبرون آنچه را که باید بیاید می پرد / فیلم

در مصاحبه فصل 7 گلدبرگ با شان جیامبرون ، او آنچه را که در بقیه فصل در انتظار است و بدون خالق آدام اف گلدبرگ کار می کند طعنه می زند.