Black Panther Rotten Tomatoes نظرات در مورد هواپیماربایی توسط گروه فیس بوک

گروه فیس بوکی Down With Disney’s Treats of Franchises and Fanboys در تلاش است تا نظرات Black Panther's Rotten Tomatoes را با رتبه بندی منفی سیل کند.

تام کروز در حال اجرا برابر است با یک فیلم موفق تر ، ریاضیات می یابد - / فیلم

مطالعه انجام شده توسط Rotten Tomatoes نشان می دهد که هرچه صحنه های اجرای یک فیلم از تام کروز بیشتر باشد ، منتقدان از آن فیلم ها استقبال بیشتری می کنند.