پارک تم ارباب حلقه ها که به اسپانیا می آید

یک شهر توریستی در اسپانیا برنامه هایی را برای پارک موضوعی ارباب حلقه ها به نام The Shire فاش کرده است. این حدود 20 هکتار خواهد بود و دارای فعالیت هایی با مضمون تالکین است.