فیلمنامه Lost Monty Python کشف شده است - / فیلم

مجموعه ای از متن های گمشده Monty Python در بایگانی آلوم مایکل پالین پیدا شده است و اواخر این ماه در کتابخانه انگلیس به نمایش در می آید.