اکنون جشن جنگ ستارگان 2020 همچنان ادامه دارد - / فیلم

از هم اکنون ، جشن امسال جنگ ستارگان لغو نشده است. اما این می تواند تغییر کند.