گاتهام عکس: Donal Logue به عنوان کارآگاه هاروی بولاک

Gotham Photo Donal Logue در نقش کارآگاه هاروی بولاک در برنامه تلویزیونی پیش نمایش بتمن که بعداً در سال 2014 به فاکس آمد ، آشکار شد.